Документи 2018г.

Преценка 748-712/02.02.2018 от РИОСВ-София относно липса на необходимост от провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС за Инвестиционно предложение за “Пилотен проект за производство на протеини от ларви на насекоми във ферма за насекоми“ в УПИ X, кв.117, гр. Елин Пелин