Становище №1111/20.08.2021

Становище №1111/20.08.2021 на Областна дирекция по безопасност на храните София-град за съответствие на проект “Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на производствено-административна сграда в пилотна ферма за насекоми” с всички изисквания на Регламент/ЕО/1069/2009, ЗВД и Наредба №44/20.04.2006, приложими към дейността на обекта

20210820 BABH Statement заличени данни