Преценка 3559-8689/30.12.2020

Преценка 3559-8689/30.12.2020 от РИОСВ – София относно липса на необходимост за провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС за Инвестиционно предложение за Изменение на инвестиционно предложение за за “Пилотен проект за производство на протеини от ларви на насекоми във ферма за насекоми” в УПИ XXII и УПИ X, кв.117, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

30.12.2020 заличени данни